Skip til hoved indholdet
  Hjem Job hos os

Job hos os

Vores medarbejdere har forskellige baggrunde inden for social- og sundhedsområdet samt administration og ledelse.

Vores personale er sammensat af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, ernæringskonsulenter, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere i tæt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

Vi har personale i projektansættelser, skånejob, fleksjob og virksomhedspraktik med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet og optimal udnyttelse af ressourcer.

Her lærer vi af, med og om hinanden

Med udgangspunkt i vores værdisæt har vi skabt et velfungerende plejehjem for beboere, brugere, pårørende medarbejdere og samarbejdspartnere. Med fokus på kerneopgaven har vi et tværfagligt og tværorganisatorisk fokus i vores samarbejde. 

Vi har røgfri arbejdsdag og prioriterer højt et sundt arbejdsmiljø.

Vores kerneopgave

Vi lykkes når borgeren oplever, at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

Praktiske oplysninger

Vi arbejder ud fra principperne i interprofessionel læring og samarbejde med involvering af borgeren (IPLS)

Patienter/borgere/pårørende inddrages systematisk og bevidst, og deres perspektiv italesættes og deles af de sundhedsprofessionelle, så ”væsenet” samlet set møder deres behov.

Det sundhedsfaglige personale lærer af, med og om hinanden og bruger denne viden i forhold til egen opgavevaretagelse og det samlede mål for borgeren.

En forudsætning for at arbejde med interprofessionel læring er, at man har et kendt fælles værdigrundlag samt synlige mål for et givent borgerforløb.

Vi skaber fælles sprog om fælles forståelse af værdierne.

Vores fire værdier er:

 • Menneskelighed og et positivt livssyn
 • Engagement
 • Professionalisme
 • Helhed 

De fire værdier er kernen i vores værdibaserede personalepolitik. Medarbejdere og ledere skal bruge værdierne aktivt og handle i overensstemmelse med dem. Det giver mulighed for at træffe mere fleksible valg ud fra værdierne. Derved har den enkelte medarbejder og leder større råderum til at tage individuelle hensyn.

Som nyansat får du introduktion til kulturen i plejehjemmet og arbejdsopgaverne. Der aftales et introduktionsprogram, som dækker over en fælles introduktion til Sundhed og Omsorgscentret og en lokal introduktion til Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter.

Introduktionsprogrammerne er med gennemgående emner, men planlægges individuelt.

Formålene med introduktion til dig som nyansat er:

 • at lette overgangen for dig, hvor både opgaver, krav, omgivelser og målgrupper kan være nye og uvante
 • at sikre, at du hurtigt får succesoplevelser og dermed hurtigt får en positiv og loyal holdning til virksomheden
 • at sikre, at du hurtigst muligt kan præstere på samme (høje) niveau som øvrige ansatte

Følgende temaer er indeholdt i det fælles introduktionsprogram:

 • introduktion til ældre – og sundhedsområdet
 • kommunens seniorpolitik
 • rehabilitering – som tilgang
 • dokumentation
 • ISBAR
 • hygiejne
 • retningslinjer og procedurer
 • sundhedsstrategi, sundhedsfremme og forebyggelse
 • kvalitetsstandarder
 • hjælpemidler
 • demensindsatsen i Høje-Taastrup kommune
 • sygeplejeprofilen og sygeplejeindsatser
 • social- og sundhedsassistentprofilen
 • social- og sundhedshjælperprofilen
 • utilsigtede hændelser
 • forebyggelse af arbejdsskader

Efter introduktion anbefales disse emner:

 • forflytning - obligatorisk
 • brandforebyggelse, E-læringskursus
 • grib om livet, E-læringskursus
 • udvidet førstehjælpskursus – hvis relevant
 • køreteknisk kursus – hvis relevant

Her kan du se, hvordan Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter er organiseret.

 

Centerleder

Stabsfunktioner:

 • Admininistration
 • Aktivitet

Daglig leder

Plejeboliger, 124

 • stuen
 • 1.sal

Plejeboliger, 126

 • stuen

 • 1. sal

Daglig leder

Døgnrehabilitering:

 • Midlertidige pladser

Rehabiliteringsteam

 • SUOC 
 • Udekørende i HTK

I denne video kan du møde nogle af vores medarbejdere og høre, hvad de siger om, at arbejde på Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter.

 

 

Find flere oplysninger:

Personalegoder

Som ansat hos os og i Høje-Taastrup Kommune har du adgang til en række personalegoder.

Ansættelsesforløbet

Find information om, hvordan ansættelsesprocessen forløber og få gode råd til jobsamtalen.

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

EAN-nr: 5798008904783

Telefon: 43 35 27 00

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

Kontakt os