Skip til hoved indholdet
  Hjem Brugerråd

Brugerråd

På Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter finder der et bruger- og pårørende råd samt en støtteforening.

Brugerråd

Formand og repræsentant for pårørende:

Leif Andersson

Kittenstræde 4, 4720 Præstø

Telefon: 40 75 65 48

E-mail: leif.andersson09@gmail.com  

Næstformand og repræsentant for brugerne af aktivitet/café:

Else Hall

Morelhaven, 2630 Taastrup

Telefon: 43 52 22 62

Medlem, repræsentant for beboerne:

Kaj Andersen

Morelhaven, 2630 Taastrup

Repræsentant for Seniorrådet:

Elisabeth Abel

Telefon: 24 24 31 98

E-mail: eaabel60@gmail.com

Tilsynsførende politikere:

Peter Faarbæk peterfa@htk.dk

Toke Elling tokeel@htk.dk

Nærværende forretningsorden skal ses som tillæg til vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Høje-Taastrup Kommune, vedtaget af byrådet den 16. november 2010. Forretningsordenen fastlægger retningslinjer for det praktiske arbejde i bruger- og pårørenderådet ved Torstorp Plejehjem.

Formål med bruger- og pårørenderåd

Formålet med Bruger- og pårørenderådet er, at danne rammen for en konstruktiv dialog, hvor beboere, brugere og pårørende i samarbejde med ledelsen og medarbejdere sikrer, at plejehjemmets dagligdag fungerer bedst muligt for husets beboere og brugere.

Bruger- og pårørenderådet skal medvirke til, at beboere, brugere af huset og pårørende oplever, at:

 • de har medindflydelse på deres dagligdag
 • de får medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af sociale og kulturelle aktiviteter
 • de inddrages i debat om de overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats i plejehjemmet
 • de orienteres og høres om ændringer i plejehjemmets ressourceanvendelse og daglige drift
 • de inddrages i plejehjemmets frivillighedsarbejde

Bruger- og pårørenderådets kompetencer på ovennævnte områder er beskrevet i vedtægterne.

Bruger- og pårørenderådets sammensætning

Så længe, der ikke er en egentlig støtteforening tilknyttet Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter, er støtteforeningens plads tildelt brugerne af aktivitet/café. Det betyder, at beboere, pårørende og brugere af aktivitet/café hver har 2 repræsentanter i bruger- og pårørenderådet. Den ene er på valg i lige år, den anden i ulige år. Alle er valgt for en 2-årig periode.

Konstituering

Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand. Der kan desuden konstitueres en kasserer og en sekretær. Plejehjemmets ledelse kan varetage sekretærfunktionen, men kan ikke konstitueres i de øvrige poster.

Mødeindkaldelse

Der udarbejdes mødeplan for 1 år ad gangen med minimum 6 årlige møder. Ekstraordinære møder kan aftales eller indkaldes af formand eller plejehjemleder.
Møderne afholdes på Torstorp Plejehjem.

Møderne ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.

Dagsorden udarbejdes af formand og plejehjemleder i forening. Emner, der ønskes drøftet, skal være formanden eller plejehjemlederen i hænde senest 2 uger før mødet. Dagsorden udsendes senest 5 dage før mødet.

Dagsorden indeholder følgende faste punkter:

 • Godkendelse af referat
 • Godkendelse af dagsorden
 • Orientering fra formanden
 • Orientering fra ledelsen
 • Orientering fra seniorrådet
 • Aktuelle emner til drøftelse
 • Emner, der ønskes drøftet på næste møde
 • Eventuelt

Referat

Bruger- og pårørenderådets sekretær udarbejder referat, der indeholder beslutninger fra mødet, samt et overblik over hvilke informationer, der er givet på mødet.

Referatet udsendes til medlemmerne senest 1 uge efter mødet, ligesom det offentliggøres

Støtteforening

§ 1: Foreningens navn er: Torstorp Plejehjem Støtteforening.

§ 2: Foreningens formål er at forvalte Torstorp Plejehjem Støtteforenings midler.

§ 3: Medlemmer af Torstrop Plejehjem Støtteforening er det til enhver tid siddende Bruger- og pårørenderåd. Anvendelse af foreningens midler besluttes i bruger- og pårørenderådet.

§ 4: Bruger- og pårørenderådets formand og næstformand har bemyndigelse til at indsætte og hæve penge på foreningens konto.

§ 5: Regnskab og status aflægges løbende på bruger- og pårørenderådsmøder.

§ 6: Hvis Torstorp Plejehjem Støtteforening nedlægges, anvendes resterende midler til sociale arrangementer for beboerne på Torstorp Plejehjem.

Ovenstående vedtægter er godkendt på bruger- og pårørenderådsmøde den 11.02.2013.

Frise

Læs mere:

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd

Byrådet betragter plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd som et værdifuldt dialogforum, hvor bruger og pårørende informeres og inddrages i hverdagen og driften af plejehjemmene.

Kvalitetsstandarter

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har besluttet på ældre- og sundhedsområdet. Her kan du læse, hvad man kan få støtte til og hvem der kan få støtte.

Tilsyn

Der bliver hvert år ført tilsyn med plejehjemmene, som udarbejdes af Styrelsen for Patientsikkerhed og Høje-Taastrup Kommune.

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

EAN-nr: 5798008904783

Telefon: 43 35 27 00

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

Kontakt os