Vedtægter

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune betragter plejecentrenes bruger- og pårørenderåd som et værdifuldt dialogforum, hvor bruger og pårørende informeres og inddrages i hverdagen og driften af centrene.

 

§1 Formål med bruger- og pårørenderåd

Stk. 1.

Grundlaget for bruger- og pårørenderådenes virke er Serviceloven L177 § 16, der muliggør Byrådets beslutning om etablering af et bruger- pårørenderåd på samtlige af kommunens plejecentre.

 

Formålet med bruger- og pårørenderåd er, at de danner rammerne for en konstruktiv dialog, hvor beboere, brugere og pårørende i samarbejde med plejecentrenes ledelse og medarbejdere sikrer, at plejecentrenes dagligdag fungerer bedst muligt for husets beboere og brugere.

 

Stk. 1 a

Bruger- og pårørenderåd skal medvirke til at beboere, brugere af huset og pårørende:

·    Oplever, at de har medindflydelse på deres dagligdag.

·    Får medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af sociale og kulturelle aktiviteter.

·    Inddrages i debat om de overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats på kommunens plejecenter.

·    Orienteres og høres om ændringer i plejecentrenes ressourceanvendelse og daglige drift

·    Inddrages i centrets frivillighedsarbejde.

 

§ 2 Bruger- og pårørenderådets kompetencer

Stk. 1

Bruger- og pårørenderåd informeres og inddrages i dialog om overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats i centrene.

 

Som udgangspunkt informeres og inddrages bruger- og pårørenderåd i spørgsmål vedrørende:

·    Plejecentrets mål og værdigrundlag for plejecentrenes tilbud til brugerne

·    Det generelle pleje- og omsorgsniveau på centret

·    Centrets aktivitetstilbud for beboer og pårørende

·    Ændringer af centerets fysiske rammer

·    De overordnede retningslinjer for centrets kostplan

·    Væsentlige driftsmæssige og økonomiske forhold af generel betydning

 

Stk. 2

Bruger- og pårørenderåd kan behandle generelle sager på opfordring fra beboere, pårørende og brugere af plejecentrene, og kan selv tage sager op til debat.

Bruger- og pårørenderåd kan alene behandle sager af principiel generel karakter.

Rådet kan ikke behandle personsager.

 

Stk. 3

Bruger- og pårørenderåd har høringsret i forbindelse med Byrådets vedtagelse af kommende års budget. Derudover høres rådene i forbindelse med væsentlige ændringer på budget og økonomiske prioriteringer i de enkelte plejecentre.

Bruger- og pårørenderåd har høringsret på den årlige tilsynsrapport. Høringsretten omfatter delrapporter og den årlige tilsynsrapport. Bruger- og pårørenderåd kan i særlige tilfælde anmode myndighedsfunktionen om en mundtlig præsentation og drøftelse af tilsynsrapporten.

 

Stk. 4

Der etableres et bruger- og pårørenderåd på hvert enkelt af kommunens plejecentre.

 

§ 3 Bruger- pårørenderådets sammensætning

Stk. 1

Bruger- pårørenderådet består af 6 medlemmer samt plejecenterleder. Medlemmerne af rådet fordeler sig som følgende:

·    Leder af plejecenter

·    Beboerrepræsentanter 2

·    Pårørenderepræsentanter 2

·    Brugerrepræsentant (brugere af aktivitet/cafe) 1

·    Repræsentant for støtteforening 1

·    Der vælges 2 suppleanter for brugerne og 2 suppleanter for pårørende.

·    Seniorrådet – 1 kontakt person

 

Suppleanter indtræder i rådet ved et medlems udtræden eller ved sygdom udover 2 mdr.

Pårørende skal nødvendigvis ikke være i familie med beboeren, men kan være en god ven, kontaktperson e.l. Den enkelte beboer kan dog kun repræsenteres ved en pårørende.

 

Stk. 2

Det enkelte Bruger- Pårørende råd kan, såfremt der kan opnås konsensus blandt rådets aktive medlemmer, og det falder naturligt indenfor centrets struktur/organisation, vælge at udvide rådet med flere medlemmer. Såfremt rådet udvides, skal det ske ved en ligelig fordeling mellem de enkelte grupper.

Bruger- Pårørenderådet kan vælge at invitere en repræsentant for personalet til at deltage i møderne. Personalerepræsentanten har ikke stemmeret ved møderne.

 

Stk. 3

Blandt medlemmer af Seniorrådet udpeges en kontaktperson for plejecentret. Det anbefales at kontaktpersonen inviteres til at deltage i alle rådets møder. Seniorrådets kontaktperson har ikke stemmeret ved møderne.

Repræsentanter for støtteforeningen udtræder af Bruger- og Pårørenderådet, hvis medlemskabet ophører.

Pårørende som er valgt til Bruger- og Pårørenderådet, udtræder af rådet, hvis den beboer, som vedkommende er pårørende til fraflytter eller afgår ved døden.

 

Stk. 4

Udtrædelse af Bruger- og Pårørenderådet sker, så snart suppleanten kan overtage repræsentationen, eller der har været afholdt suppleringsvalg.

 

§ 4 Valg til bruger- og pårørenderåd

Stk. 1

Der afholdes valg til Bruger- og pårørenderådet hvert år i januar måned:

 

·    1 repræsentant for pårørende, 1 bruger repræsentant og 1 beboer repræsentant vælges i lige år. 

·    1 repræsentant for pårørende, 1 beboer repræsentant og 1 støtteforenings repræsentant vælges i ulige år.

 

Valgperioden for bruger- og pårørenderådets medlemmer er på 2 år.

 

Rådet kan i tilfælde af stort frafald blandt rådets medlemmer afholde suppleringsvalg for de enkelte poster.

 

Stk. 2

Kandidater

Opstilling af valg af kandidater sker på et offentligt indkaldt valgmøde på plejecentrene. Kandidater til rådet opstilles i henhold til, hvem de repræsenterer.

 

Alle beboere, pårørende og brugere af centrene har stemmeret i forhold til, hvem de repræsenteres af.

Hver beboer/pårørende /bruger har en stemme. Såfremt beboeren af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at stemme, kan en pårørende påtage sig stemmeretten på beboerens vegne.

 

§ 5 Konstituering

Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig ved første møde med formand og næstformand. Formandsposten besættes af beboere, brugere og pårørende.

 

§ 6 Arbejdsform

Stk. 1

Bruger- og pårørenderådet fastlægger umiddelbart efter valget sin forretningsorden, hvori der angives mere konkrete opgaver samt regler for indkaldelse og fastlæggelse af dagsorden m.v. (evt. faste punkter på dagsordenen).

 

Stk. 2

Bruger- og pårørenderådet fastlægger selv sin mødehyppighed, dog mindst 6 gange årligt.

Ved afgørelser der kræver afstemning, gælder almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og ved dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 3

Sekretariatsbetjening

Rådet varetager som udgangspunkt selv sekretærfunktionen. Plejecenterlederen deltager i møderne og varetager sekretariatsbetjeningen i relation til myndighedsfunktionen.

Det er lederens opgave at sikre, at rådet har relevant information og at give inspiration til rådets virke.

 

§ 7 Økonomi

Udgifter til rådets arbejde afholdes af det decentrale budget. Plejecentret stiller mødelokale til rådighed.

Ingen af rådets deltagere får kørselsgodtgørelse eller diæt for deltagelse i møderne. Dog udbetales der kørselsgodtgørelse til Seniorrådets kontaktperson.

 

§ 8 Godkendelse og ændring af vedtægter

Sundheds- og Omsorgscentres ledelse bemyndiges til at godkende eventuelt ændring af vedtægterne.

En vedtægtsændring fordrer dog, at samtlige bruger- og pårørenderåd kan tilslutte sig ændringen.

Hvis der ikke kan opnås enighed om eventuel vedtægtsændring, fremsendes sag til politisk beslutning i Ældreudvalget.

 

Tiltrådt af Byrådet den 16. november 2010

 

Revideret og tiltrådt af samtlige Bruger- og pårørenderåd i Høje-Taastrup Kommune, ved fællesmøde den 17. juni 2014

 

Centerchefen for sundheds- og omsorgscentret har godkendt ændringerne 17. juni 2014

 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

EAN-nr: 5798008904783

 

Se kort og flere kontaktoplysninger