Forretningsorden for bruger- og pårørenderåd ved Torstorp Plejecenter

 

Forretningsorden for bruger- og pårørenderåd

ved Torstorp Plejecenter

 

 

Nærværende forretningsorden skal ses som tillæg til vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Høje-Taastrup Kommune, vedtaget af byrådet den 16. november 2010. Forretningsordenen fastlægger retningslinjer for det praktiske arbejde i bruger- og pårørenderådet ved Torstorp Plejecenter.

 

 

 

Formål med bruger- og pårørenderåd

Formålet med Bruger- og pårørenderådet er, at danne rammen for en konstruktiv dialog, hvor beboere, brugere og pårørende i samarbejde med plejecentrets ledelse og medarbejdere sikrer, at plejecentrets dagligdag fungerer bedst muligt for husets beboere og brugere.

 

Bruger- og pårørenderådet skal medvirke til, at beboere, brugere af huset og pårørende

 • Oplever, at de har medindflydelse på deres dagligdag

 • Får medindflydelse på planlægningen og gennemførelsen af sociale og kulturelle aktiviteter

 • Inddrages i debat om de overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats plejecentret

 • Orienteres og høres om ændringer i plejecentrets ressourceanvendelse og daglige drift

 • Inddrages i plejecentrets frivillighedsarbejde

Bruger- og pårørenderådets kompetencer på ovennævnte områder er beskrevet i vedtægterne.

 

Bruger- og pårørenderådets sammensætning:

Så længe, der ikke er en egentlig støtteforening tilknyttet Torstorp Plejecenter, er støtteforeningens plads tildelt brugerne af aktivitet/café. Det betyder, at beboere, pårørende og brugere af aktivitet/café hver har 2 repræsentanter i bruger- og pårørenderådet. Den ene er på valg i lige år, den anden i ulige år. Alle er valgt for en 2-årig periode.

 

Konstituering

Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand. Der kan desuden konstitueres en kasserer og en sekretær. Plejecentrets ledelse kan varetage sekretærfunktionen, men kan ikke konstitueres i de øvrige poster.

 

Mødeindkaldelse

Der udarbejdes mødeplan for 1 år ad gangen med minimum 6 årlige møder. Ekstraordinære møder kan aftales eller indkaldes af formand eller plejecenterleder.

 

Møderne afholdes på Torstorp Plejecenter.

 

Møderne ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.

 

Dagsorden udarbejdes af formand og plejecenterleder i forening. Emner, der ønskes drøftet, skal være formanden eller plejecenterlederen i hænde senest 2 uger før mødet.

 

Dagsorden udsendes senest 5 dage før mødet. Dagsorden indeholder følgende faste punkter:

 • Godkendelse af referat

 • Godkendelse af dagsorden

 • Orientering fra formanden

 • Orientering fra ledelsen

 • Orientering fra seniorrådet

 • Aktuelle emner til drøftelse

 • Emner, der ønskes drøftet på næste møde

 • Eventuelt

Referat

Bruger- og pårørenderådets sekretær udarbejder referat, der indeholder beslutninger fra mødet, samt et overblik over hvilke informationer, der er givet på mødet.

 

Referatet udsendes til medlemmerne senest 1 uge efter mødet, ligesom det offentliggøres i Morellen og på Torstorp Plejecenters hjemmeside.

 

Forretningsorden godkendt i bruger- og pårørenderådet den 11. februar 2013.