Medarbejder

Her lærer vi af, med og om hinanden.

 

Med udgangspunkt i vores værdisæt har vi skabt et velfungerende center for beboere, brugere, pårørende medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Med fokus på kerneopgaven har vi et tværfagligt og tværorganisatorisk fokus i vores samarbejde.

 

Vi lykkes når borgeren oplever,

at vi med fokus på hendes/hans gode liv

har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats

på tværs af fag og organisation.

 

Centrets personale er sammensat af fagprofessionelle sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, ernæringskonsulenter, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere i tæt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

 

Vi har personale i projektansættelser, skånejob, flexjob og virksomhedspraktik med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet og optimal udnyttelse af ressourcer.

 

Vi har røgfri arbejdsdag og prioriterer højt et sundt arbejdsmiljø.

 

Vi arbejder ud fra principperne i interprofessionel læring og samarbejde med involvering af borgeren (IPLS)

 

Patienter/borgere/pårørende inddrages systematisk og bevidst, og deres perspektiv italesættes og deles af de sundhedsprofessionelle, så ”væsenet” samlet set møder deres behov.

 

Det sundhedsfaglige personale lærer af, med og om hinanden og bruger denne viden i forhold til egen opgavevaretagelse og det samlede mål for borgeren.

 

En forudsætning for at arbejde med interprofessionel læring er, at man har et kendt fælles værdigrundlag samt synlige mål for et givent borgerforløb.

 

Værdibaseret personalepolitik:

Vi skaber fælles sprog om fælles forståelse af værdierne.

 

Vores fire værdier er:

  • Menneskelighed og et positivt livssyn

  • Engagement

  • Professionalisme

  • Helhed 

De fire værdier er kernen i vores værdibaserede personalepolitik. Medarbejdere og ledere skal bruge værdierne aktivt og handle i overensstemmelse med dem. Det giver mulighed for at træffe mere fleksible valg ud fra værdierne. Derved har den enkelte medarbejder og leder større råderum til at tage individuelle hensyn.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. October 2019, kl. 07:29.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://torstorpcentret.htk.dk/Medarbejder.aspx